Vingroup / DA Vinpearl Mỹ Lâm – Tuyên Quang

Chủ đầu tư: Vingroup / DA Vinpearl Mỹ Lâm – Tuyên Quang